Léna Ház
Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) az adatvédelmi kérdések szabályozása tekintetében felváltja a hatályos jogszabályokat. A LÉNA-HÁZ Közhasznú kft. nagy figyelmet fordít arra, hogy gondozottainak, dolgozóinak, az elhelyezésre várakozóknak és partnereinek az adatait a rendelet elvárásainak megfelelően kezelje. A fentiekre tekintettel a LÉNA-HÁZ Közhasznú kft. 2018. május 25. napjával hatályba léptette Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát. Az információk tájékoztató jellegűek!


A LÉNA-HÁZ Közhasznú kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő) az Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR (Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete) 13. cikk alapján az előírt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget:


A Ki kezeli az Ön adatait?
Adatkezelő neve:
LÉNA-HÁZ Közhasznú kft.
7671 Bicsérd, Rózsa u.21.
Telefonszám: 06-20-219-7211

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

Név: Papp Magdolna
Telefonszám: 06-20-219-7211

Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük:

a. Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság
b. A személyes adatok [1] (a továbbiakban: adatok) kezelése csak meghatározott jogalap (hozzájárulás vagy más törvényes jogalap) alapján történhet. A személyes adatokat tisztességesen és az érintett által átlátható módon kell kezelni.
c. Célhoz kötöttség: Az adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjthetőek. Az adatok további kezelése is csak e célokkal összhangban történhet.
d. Adattakarékosság: Az adatgyűjtés és az adatkezelés azokra az adatokra korlátozandó, amelyek a kívánt cél eléréséhez ténylegesen szükségesek.
e. Pontosság: A kezelt személyes adatoknak, pontosnak és naprakésznek kell lennie. A pontatlan adatokat haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni kell.
f. Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok érintettek azonosítását lehetővé tevő formában történő tárolása az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig lehetséges.
g. Integritás, bizalmi jelleg: Biztosítani kell az adatok jogosulatlan és jogellenes kezelésének, véletlen elvesztésének, megsemmisülésének, illetve károsodásának megelőzését. A személyes adatok sérelmét (adatvédelmi incidens) az adatvédelmi hatóságnak be kell jelenteni, illetve, amennyiben a kockázat magas az érintett személy közvetlenül is értesítendő.
h. Elszámolhatóság: Az adatkezelés meg kell, hogy feleljen a fenti alapelveknek, melyet dokumentumokkal alátámasztva igazolni kell. Az adatkezelés során az adatkezelő tudomására jutott személyes adatok kizárólag az adatkezelő megbízásában, vagy az adatkezelőnél munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akinek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

[1] Személyes adat = A GDPR alapján személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Ha kapcsolatba lép velünk: Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, facebookon keresztül, telefonon, postai úton, személyesen). Ilyen esetben az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatosan az adatkezeléshez történő hozzájárulását vélelmezzük.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, a kérdés/kérés megválaszolása, illetve a felvetett probléma megoldása.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés ideje: az üzeneteket és az így megadott személyes adatokat az adott kérdés, kérés megválaszolását követően töröljük. Amennyiben az üzenet, megkeresés alapján az intézmény feladat- és hatáskörébe tartozó szolgáltatás nyújtása válik szükségessé, úgy az adatok nem kerülnek törlésre, hanem jogszabálynak megfelelően kerülnek tárolása.

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás működésének ellenőrzése, személyre szabása, statisztika készítése és az Ön, mint látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Mi az a cookie (süti)? A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapunkon cookiekat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsük a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban az Ön személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében. Hogyan engedélyezheti, vagy tilthatja le a cookie-kat (sütiket)? Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a honlapunkról, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden cookie-t. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról.

Elérhetőek vagyunk a Facebookon, valamint a www.lenahaz.hu weblapcímen.

Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

Az adatkezelés időtartama: Híreink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné. A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.


Az Ön jogai

• kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az adathordozhatósághoz való jogáról
• megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, A személyes adatokhoz való hozzáférés joga: Önnek joga van ahhoz, hogy kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés célja
• a kezelt személyes adatok kategóriái
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
• azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat,
• panasz benyújtásának joga
• ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ, valamint az automatizált döntéshozatal ténye (profilalkotás is) és az ennek érdekében alkalmazott logika, valamint a jelentőségéről és a várható következményeire vonatkozó információ

A helyesbítéshez való jog: Joga van ahhoz, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez (elfeledtetéshez) való jog: Önnek joga van ahhoz, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
• az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
• az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték
• a személyes adatokat az adatkezelőre előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell Az Ön kérésére sem kell alkalmazni a törlés jogát, amennyiben az adatkezelés szükséges:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
• a népegészségügy területét érintő közérdek alapján
• a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát
• az adatkezelés jogellenes
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
• tiltakozott az adatkezelés ellen – ekkor az időtartama addig terjed, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A tiltakozáshoz való jog: Jogosult Ön arra is, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy az adatkezelői vagy egy 3. fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (kivétel figyelembevételével) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Az adathordozhatósághoz való jog: Jogosult Ön arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő. Jogosult Ön arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A hozzájárulás visszavonásához való jog: Jogosult Ön arra, hogy hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jogorvoslati lehetőségek

 1. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 2. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden munkavállaló jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál (NAIH), ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

  Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5.

  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

  Tel.: 06 1/391-1400 Fax: 061/391-1410 web: http://naih.hu/ e-mail: ugyfelszolgalt@naih.hu

  1.2. Bírói út igénybevétele A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.